Kế Hoạch Chăm Sóc Sức Khỏe tại Trường Học

Fact Sheet
Updated: 1 year ago
Education

Hỏi đáp về Kế Hoạch Chăm Sóc Sức Khỏe

Con tôi có cần tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe tại trường học không?

Nếu con quý vị có vấn đề về sức khỏe, chúng có thể cần hoặc không cần một kế hoạch chăm sóc sức khỏe tại trường học. Có hai cách để trẻ được đảm bảo kế hoạch chăm sóc sức khỏe:

 • Những trẻ ĐỦ tiêu chuẩn nhận giáo dục đặc biệt có thể tham gia kế hoạch chăm sóc sức khỏe trong khuôn khổ Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP).
 • Những trẻ KHÔNG ĐỦ tiêu chuẩn nhận giáo dục đặc biệt có thể tham gia kế hoạch chăm sóc sức khỏe trong khuôn khổ Kế Hoạch Điều Chỉnh theo Mục 504, hoặc đơn giản là một kế hoạch chăm sóc sức khỏe riêng biệt.

Điều quan trọng nhất cần xem xét khi quyết định con quý vị có cần một kế hoạch chăm sóc sức khỏe tại trường học hay không, đó là với tình trạng sức khỏe của con quý vị, làm thế nào để đảm bảo sự an toàn và lợi ích học tập của trẻ tại trường học. Ba câu hỏi sau có thể giúp quý vị quyết định:

 1. Con quý vị có bị khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần không?
 2. Khiếm khuyến của trẻ có gây hạn chế đáng kể cho con quý vị không? Điều này rất quan trọng — tình trạng khuyết tật có ảnh hưởng nhiều đến sự an toàn và lợi ích học tập của trẻ tại trường học hay không? Quan điểm của mỗi người có thể khác nhau về việc liệu điều gì đó có gây hạn chế đáng kể lên một người nào đó hay không nhưng nhìn chung, nếu tình trạng sức khỏe của con quý vị càng nghiêm trọng hoặc đe dọa đến tính mạng, hoặc sự ảnh hưởng càng lâu dài thì điều đó có thể được coi là một hạn chế đáng kể.
 3. Khiếm khuyết này có hạn chế đáng kể một hoặc nhiều hoạt động chính trong cuộc sống của con quý vị không? “Các hoạt động chính trong cuộc sống” là những việc như chăm sóc bản thân, đi bộ, thở, học, nói hoặc làm việc.

Nếu câu trả lời là “Có” cho ba cả câu hỏi, nhiều khả năng con quý vị cần một kế hoạch chăm sóc sức khỏe tại trường học. Nếu câu trả lời là “Có” cho ít nhất MỘT câu hỏi, con quý vị có thể cần một kế hoạch chăm sóc sức khỏe tại trường học. Trường học và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con quý vị có thể hỗ trợ quý vị trong việc ra quyết định.

Có phải mọi trẻ em bị khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần đều cần một kế hoạch chăm sóc sức khỏe tại trường học không?

Không. Nếu tình trạng sức khỏe của con quý vị được quản lý tốt bên ngoài trường học, hoặc không ảnh hưởng sự an toàn và lợi ích học tập của trẻ tại trường học, thì con quý vị có thể không cần đến kế hoạch chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, nếu tình trạng sức khỏe của con quý vị nghiêm trọng và thường được chăm sóc bên ngoài trường học, con quý vị có thể cần một kế hoạch chăm sóc sức khỏe khẩn cấp.

Kế hoạch chăm sóc sức khỏe khẩn cấp sẽ chỉ được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp khi trẻ em phải ở lại trường sau giờ học bình thường (ví dụ, do bão tuyết). Cha mẹ của trẻ có tình trạng sức khỏe nghiêm trọng được chăm sóc bên ngoài trường học nên trao đổi với y tá của trường về việc thiết lập một kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp. Điều này sẽ được thực hiện trên cơ sở cá nhân.

Tôi nên trao đổi với nhà trường về kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho con tôi như thế nào?

Hãy bắt đầu bằng cách trao đổi với giáo viên của con quý vị và y tá của trường. Nếu con quý vị nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt, quý vị cũng có thể liên hệ với điều phối viên giáo dục đặc biệt của trẻ. Nếu con của quý vị không đủ tiêu chuẩn nhận chương trình giáo dục đặc biệt, quý vị có thể yêu cầu gặp điều phối viên 504 (hoặc y tế) của trường.

Tôi cần cung cấp thông tin gì để yêu cầu kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho con tôi?

Quý vị cần cung cấp thông tin liên quan đến khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần của con quý vị, ảnh hưởng của khiếm khuyết đó đến sự an toàn và lợi ích học tập của trẻ tại trường học. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con quý vị có thể giúp quý vị thu thập thông tin này. Quý vị cần cung cấp cho nhà trường thông tin cụ thể về nhu cầu của con quý vị, lý do tại sao chúng có thể gặp rủi ro nếu không có kế hoạch chăm sóc sức khỏe và tại sao con quý vị có thể gặp khó khăn trong học tập nếu không có kế hoạch chăm sóc sức khỏe.

Kế Hoạch Chăm Sóc Sức Khỏe

Kế hoạch chăm sóc sức khỏe có thể bao gồm những dịch vụ và điều kiện nào?

Kế hoạch chăm sóc sức khỏe có thể bao gồm các dịch vụ và điều kiện mà trẻ cần để đảm bảo sự an toàn và lợi ích học tập của trẻ tại trường học. Nhà trường có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ các dịch vụ và/hoặc điều kiện cần thiết, trừ hai ngoại lệ sau:

 • Nếu dịch vụ hoặc điều kiện có thể được cung cấp một cách an toàn cho con quý vị bên ngoài trường học, mà không ảnh hưởng đến sự an toàn và lợi ích học tập của trẻ tại trường, thì nhà trường không phải cung cấp dịch vụ hoặc điều kiện đó.
 • Nếu các dịch vụ hoặc điều kiện chỉ có thể được cung cấp bởi một bác sĩ, nhà trường không có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ này trừ khi cần thiết để chẩn đoán hoặc đánh giá tình trạng khuyết tật về mặt y tế của con quý vị.

Các dịch vụ và điều kiện có thể đơn giản như thêm thời gian để hoàn thành bài kiểm tra, hoặc xếp chỗ ngồi ưu tiên, nhưng cũng có thể liên quan đến việc chăm sóc mở khí quản và hút đàm, hoặc quản lý việc dùng thuốc. Dịch vụ và điều kiện được cung cấp phải phù hợp và đáp ứng nhu cầu cá nhân của con quý vị. Khu học chánh có thể sẽ yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con quý vị đồng ý với các dịch vụ và điều kiện nằm trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe.

Ai trả tiền cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và điều kiện mà con tôi nhận được ở trường?

Khu học chánh chịu trách nhiệm thanh toán các dịch vụ và điều kiện mà con quý vị cần cho kế hoạch chăm sóc sức khỏe. Điều này bao gồm bất kỳ thiết bị thích ứng nào được quy định trong IEP của trẻ, hoặc trong kế hoạch điều chỉnh theo Mục 504, nhằm giúp trẻ tiếp cận với giáo dục (ví dụ: thiết bị liên lạc hoặc thiết bị định vị). Tuy nhiên, khu học chánh không chịu chi phí thuốc men hoặc thiết bị y tế cá nhân của con quý vị (ví dụ: bình dưỡng khí, hoặc máy hút đàm.)

Khu học chánh có thể sử dụng Medicaid, hoặc bảo hiểm tư của chúng tôi, để thanh toán cho các dịch vụ và điều kiện này không?

Khu học chánh có trách nhiệm thanh toán các dịch vụ và điều kiện trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe của con quý vị. Nhưng khu học chánh có thể yêu cầu quý vị cho phép lập hóa đơn cho Medicaid, hoặc bảo hiểm tư nhân của quý vị, đối với một số dịch vụ và điều kiện. Tuy nhiên, khu học chánh chỉ có thể sử dụng Medicaid hoặc bảo hiểm tư nhân của quý vị nếu điều này không:

 • làm giảm quyền lợi bảo hiểm nhân thọ tổng thể của con quý vị, hoặc bất kỳ quyền lợi được bảo hiểm nào khác.
 • buộc quý vị phải thanh toán cho các dịch vụ mà lẽ ra thuộc phạm vi chi trả của Medicaid và là những dịch vụ mà trẻ cần đến ngoài thời gian ở trường.
 • tăng phí bảo hiểm của quý vị hoặc dẫn đến việc ngừng bảo hiểm.
 • yêu cầu quý vị thanh toán các khoản khấu trừ theo bảo hiểm y tế tư nhân của quý vị.
 • khiến gia đình quý vị có thể mất quyền được nhận các khoản miễn trừ khác dựa trên chi phí chăm sóc sức khỏe tổng thể của quý vị.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về những trường hợp khu học chánh có thể sử dụng Medicaid, hoặc bảo hiểm tư nhân của quý vị, hãy liên hệ với Medicaid theo số điện thoại (800) 662-9651 hoặc truy cập https://medicaid.utah.gov/contact.

Nếu con quý vị có bảo hiểm tư nhân, khu học chánh có thể yêu cầu quý vị cho phép lập hóa đơn cho bảo hiểm tư nhân đó đối với các dịch vụ và điều kiện được cung cấp cho con quý vị. Trước khi quý vị đồng ý, hãy kiểm tra với công ty bảo hiểm của quý vị. Đảm bảo rằng việc thanh toán cho một dịch vụ hoặc điều kiện sẽ không thay đổi quyền lợi hoặc phạm vi bảo hiểm của gia đình quý vị. Trước khi lập hóa đơn cho bảo hiểm tư nhân của quý vị đối với bất kỳ dịch vụ hoặc điều kiện nào mà con quý vị nhận được, khu học chánh phải được sự cho phép của quý vị. Trường hợp quý vị cho phép, hãy theo dõi những gì được lập hóa đơn dưới tên của con quý vị (ví dụ: những khoản phí này có phải là cho các dịch vụ hoặc điều kiện mà con quý vị nhận được ở trường hay không?)

Tôi nên làm gì nếu tình trạng khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần của con tôi thay đổi?

Sự trao đổi cởi mở giữa quý vị và nhà trường là rất quan trọng để thực hiện kế hoạch chăm sóc sức khỏe của con quý vị. Quý vị cần thông báo cho nhà trường càng sớm càng tốt về bất kỳ thay đổi đáng kể nào liên quan đến tình trạng sức khỏe của con quý vị vì việc thay đổi kế hoạch chăm sóc sức khỏe có thể trở nên cần thiết. Nếu con quý vị không thể giao tiếp với người khác, thì quý vị cần thông báo cho nhà trường về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến tình trạng sức khỏe của con quý vị, ngay cả khi vấn đề không nghiêm trọng hoặc chỉ có tính chất tạm thời (ví dụ: cảm lạnh).

Thông tin y tế của con tôi được bảo vệ quyền riêng tư như thế nào?

Đạo Luật Về Trách Nhiệm Giải Trình Và Cung Cấp Bảo Hiểm Y Tế (HIPAA) thông thường sẽ bảo vệ sự riêng tư cho hồ sơ y tế của con quý vị. Tuy nhiên, khi quý vị cung cấp cho nhà trường bản sao hồ sơ bệnh án của con quý vị, hồ sơ sẽ không còn được bảo vệ bởi HIPAA nhưng chúng được bảo vệ bởi Đạo Luật Quyền Rêng Tư và Các Quyền Giáo Dục Gia đình (FERPA). FERPA giới hạn nghiêm ngặt số người có thể xem hồ sơ giáo dục của con quý vị, bao gồm cả nhu cầu y tế.

Hầu hết nhân viên nhà trường không cần xem hồ sơ y tế của con quý vị. Tuy nhiên, những người làm việc với con quý vị cần biết về kế hoạch chăm sóc sức khỏe của trẻ. Giáo viên của con quý vị cần có một bản sao kế hoạch chăm sóc sức khỏe có thể truy cập được vào mọi lúc khi con quý vị đang ở trường. Một số giáo viên giữ bản sao trong tủ tài liệu có khóa trong lớp học; một số khác thì lưu hồ sơ trong văn phòng của trường. Bất kể bằng cách nào thì họ cũng cần biết về kế hoạch chăm sóc sức khỏe của con quý vị.

Nếu có kế hoạch chăm sóc sức khỏe, con tôi có luôn cần đến nó không?

Không nhất thiết. Nếu sức khỏe của con quý vị thay đổi, các dịch vụ và điều kiện trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe của trẻ có thể không còn cần thiết. Quyết định thay đổi hoặc ngừng kế hoạch chăm sóc sức khỏe phải dựa trên tình hình sức khỏe của con quý vị.

Điều ngược lại cũng có thể đúng. Con của quý vị có thể không cần đến kế hoạch chăm sóc sức khỏe ngay bây giờ nhưng nếu tình trạng sức khỏe có biến chuyển, trẻ có thể cần đến kế hoạch chăm sóc sức khỏe trong tương lai.

Bất Đồng về Kế Hoạch Chăm Sóc Sức Khỏe

Nếu quý vị tin rằng con quý vị cần có một kế hoạch chăm sóc sức khỏe, và khu học chánh nói “không”, quý vị có thể làm gì?

Trước tiên, hãy yêu cầu khu học chánh cho biết lý do họ từ chối. Hãy gửi yêu cầu bằng văn bản, bao gồm lý do vì sao quý vị tin rằng con quý vị cần một kế hoạch chăm sóc sức khỏe tại trường học, và yêu cầu khu học chánh trả lời bằng văn bản. Khu học chánh có nghĩa vụ phản hồi yêu cầu của quý vị. Đọc và xem xét kỹ phản hồi của họ. Nếu quý vị nghĩ rằng nhà trường đã bỏ qua một số thông tin cụ thể về trẻ khi ra quyết định, hãy cho nhà trường biết.

Nếu quý vị nghĩ rằng khu học chánh đã xem xét tất cả các thông tin quan trọng nhưng quý vị vẫn không đồng ý với quyết định của họ, thì hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Hỏi ý kiến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con quý vị về việc con quý vị có cần kế hoạch chăm sóc sức khỏe tại trường học hay không. Nếu câu trả lời là “Có”, hãy nhờ họ hỗ trợ cho yêu cầu của quý vị. Nếu câu trả lời là “Không”, hãy hỏi họ vì sao kế hoạch chăm sóc sức khỏe tại trường học là không cần thiết. Quý vị có thể đang hiểu sai về cách quản lý sức khỏe của con quý vị ở trường.
 2. Nếu con quý vị có IEP, hãy yêu cầu một cuộc họp IEP để trao đổi về các mối quan tâm của quý vị. Sau đó, quý vị có thể khiếu nại IEP nếu vẫn có bất đồng. Khu học chánh sẽ cung cấp cho quý vị thông tin về các biện pháp bảo vệ theo thủ tục được áp dụng cho quý vị và con quý vị.
 3. Nếu con của quý vị không đủ điều kiện cho IEP, và quý vị không đồng ý với quyết định không cung cấp cho con quý vị kế hoạch điều chỉnh theo Mục 504, hãy liên hệ với điều phối viên kế hoạch 504 (hoặc y tế) của khu học chánh để tiến hành thủ tục kháng nghị quyết định của nhà trường.
 4. Các bậc cha mẹ cũng có quyền nộp đơn khiếu nại đến Văn Phòng Quyền Công Dân (OCR) của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ nếu cảm thấy rằng con mình bị phân biệt đối xử do khuyết tật. Có thể xem Hướng dẫn cách nộp đơn khiếu nại trên trang web OCR tại: https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html.

Hãy nhớ rằng quy trình kháng nghị quyết định của Khu học chánh có thể mất nhiều thời gian. Khiếu nại tới OCR thậm chí sẽ còn lâu hơn.

Nếu quý vị nghĩ rằng con quý vị cần một dịch vụ hoặc điều kiện cụ thể, và khu học chánh cho biết sẽ không đưa yêu cầu đó vào kế hoạch chăm sóc sức khỏe, quý vị có thể làm gì?

Trước hết, quý vị cần hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con quý vị xem dịch vụ hoặc điều kiện đó có cần thiết để đảm bảo sự an toàn và lợi ích học tập của trẻ tại trường học hay không. Nếu câu trả lời là “Có”, hãy nhờ họ hỗ trợ cho yêu cầu của quý vị. Nếu câu trả lời là “Không”, hãy hỏi lý do không cần đến dịch vụ hoặc điều kiện đó. Quý vị có thể đang hiểu sai về cách quản lý sức khỏe của con quý vị ở trường.

Nếu con quý vị có IEP, hãy yêu cầu một cuộc họp IEP để trao đổi về các mối quan tâm của quý vị. Quý vị có thể khiếu nại IEP nếu vẫn có bất đồng. Nếu con quý vị có kế hoạch điều chỉnh theo Mục 504, hãy liên hệ với điều phối viên kế hoạch 504 (hoặc y tế) để tiến hành thủ tục kháng nghị quyết định của trường. Nếu quý vị cảm thấy con mình bị phân biệt đối xử do khuyết tật, quý vị có quyền nộp đơn khiếu nại với Văn Phòng Quyền Công Dân (OCR) của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ tại: https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html.

Khu học chánh có thể buộc con quý vị theo học tại một trường cụ thể để nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe không?

Trẻ đủ tiêu chuẩn nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt phải được giáo dục trong “môi trường ít hạn chế nhất” có thể là trường trong khu cư trú, tùy vào nhu cầu cá nhân của trẻ.

Việc bố trí để con em quý vị học được ở trường trong khu cư trú là một ưu tiên, tuy nhiên không phải là một quyền lợi. Quyết định đưa trẻ vào một trường học cụ thể để nhận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chỉ được đưa ra như một phần của kế hoạch toàn diện với mục tiêu đảm bảo trẻ nhận được điều kiện giáo dục tốt nhất. Bất kể trẻ đang học ở đâu, kế hoạch giáo dục phải phản ánh nhu cầu giáo dục của trẻ.

Quý vị nên làm gì nếu giáo viên của con quý vị không tuân theo kế hoạch chăm sóc sức khỏe?

Điều này phụ thuộc vào tình hình. Nếu giáo viên không tuân theo một phần của kế hoạch chăm sóc sức khỏe có liên quan đến vấn đề có thể đe dọa tính mạng, hãy liên hệ với trường học của con quý vị NGAY LẬP TỨC. Hãy làm việc với giáo viên và hiệu trưởng nhà trường để giải quyết vấn đề. Hãy liên hệ với giám đốc khu học chánh, hoặc Văn Phòng Giáo Dục Tiểu Bang Utah (USOE), theo số điện thoại (801) 538-7500, hoặc https://www.schools.utah.gov/, nếu quý vị không đạt được thỏa thuận với nhà trường.

Nếu giáo viên không tuân theo một hoạt động có tính chất “thường nhật” hơn trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe của con quý vị, hãy bắt đầu bằng cách hỏi giáo viên tại sao điều này lại xảy ra. Đây có thể là một sự hiểu lầm; giáo viên này có thể chưa xem kế hoạch chăm sóc sức khỏe, hoặc không hiểu vì sao hoạt động đó lại quan trọng. Các vấn đề liên quan đến kế hoạch chăm sóc sức khỏe có thể xảy ra nhiều hơn ở trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông khi trẻ học với nhiều giáo viên khác nhau trong ngày.

Nếu những nỗ lực này không thành công và con quý vị có IEP, hãy liên hệ với điều phối viên IEP để trao đổi về vấn đề này. Nếu con quý vị có kế hoạch điều chỉnh theo Mục 504, hãy liên hệ với điều phối viên kế hoạch 504 (hoặc y tế) của khu học chánh. Tập trung vào việc xác định xem vấn đề là gì, nó chỉ liên quan đến một giáo viên, hay chỉ xảy ra vào khoảng thời gian cụ thể trong ngày? Hay đây là một vấn đề lớn hơn và toàn bộ kế hoạch chăm sóc sức khỏe đang bị bỏ qua? Xác định xem cần làm gì để khiến kế hoạch chăm sóc sức khỏe được tuân theo.

Nếu quý vị không giải quyết được vấn đề ở cấp độ này, quý vị có thể lựa chọn:

 • Liên hệ với Văn Phòng Giáo Dục Bang Utah (USOE) để tiến hành một trong các thủ tục khiếu nại chính thức. Nếu con quý vị có kế hoạch điều chỉnh theo diện 504, hoặc kế hoạch chăm sóc sức khỏe “độc lập”, quý vị có thể liên hệ với USOE để được giải quyết theo đúng thủ tục.
 • Hãy liên hệ với Văn Phòng Quyền Công Dân (OCR) của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ nếu quý vị tin rằng con mình đã bị phân biệt đối xử do khuyết tật.

Share

Languages