Chương Trình Nhà Ở Công Bằng tại Trung Tâm Hỗ Trợ Pháp Luật Người Khuyết Tật

Fact Sheet
Updated: 1 year ago
Fair Housing

Đạo Luật Gia Cư Công Bằng

Đạo Luật Gia Cư Công Bằng (FHA) bảo vệ những người trong các nhóm được bảo vệ không bị đối xử khác biệt với những người khác trong các tình huống liên quan đến nhà ở. Theo FHA, người khuyết tật có quyền yêu cầu thay đổi các quy định áp dụng cho khu nhà ở của họ, chẳng hạn như chính sách về vật nuôi.

(42 U.S.C. § 3601 và cộng sự. Xem thêm Đạo Luật Gia Cư Công Bằng của Utah tại Đạo Luật Utah Ann. § 57-21-1 và cộng sự. Các tầng lớp cư dân được bảo vệ theo luật liên bang bao gồm các khía cạnh chủng tộc, màu da, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tình trạng gia đình , tôn giáo và khuyết tật. Pháp luật Utah cũng nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên khuynh hướng tình dục, bản dạng giới và nguồn thu nhập).

Nằm trong khuôn khổ Chương Trình Sáng Kiến Gia Cư Công Bằng (FHIP) của Bộ Gia Cư Và Phát Triển Đô Thị (HUD), Chương Trình Nhà Ở Công Bằng tại DLC cung cấp các khóa đào tạo, các phòng khám tư vấn pháp lý miễn phí và hỗ trợ tự vận động một–một cho mọi người trên khắp Utah.

DLC hướng dẫn mọi người về:

 • Quyền được đảm bảo gia cư công bằng theo Đạo Luật Gia Cư Công Bằng;
 • Các điều kiện cần thiết để đưa ra một yêu cầu điều chỉnh và thay đổi hợp lý;
 • Quy trình đưa ra yêu cầu điều chỉnh hoặc thay đổi đối với nhà ở của một cá nhân, hoặc tiện nghi do chủ nhà cung cấp;
 • Cách để nhận biết sự phân biệt đối xử về nhà ở; và
 • Các lựa chọn về mặt pháp lý hoặc cộng đồng để xử lý hành vi phân biệt đối xử.

Các Dịch Vụ Của Chương Trình Nhà Ở Công Bằng

 • Các khóa đào tạo kỹ năng tự vận động dành cho tất cả các tầng lớp cư dân được bảo vệ;
 • Phòng khám tư vấn pháp lý miễn phí;
 • Hỗ trợ tự vận động một–một;
 • Tờ thông tin về gia cư công bằng, tài liệu quảng bá về các quyền của công dân, gói hướng dẫn tự vận động, và giấy giới thiệu với các nguồn lực cộng đồng có liên quan;
 • Tăng cường tiếp cận và hướng dẫn cho các cơ quan quản lý nhà ở, chủ nhà, trung tâm hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình và những người ủng hộ nạn nhân;
 • Hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn, cung cấp thông tin và chia sẻ các vấn đề liên quan đến gia cư công bằng;
 • Hướng dẫn về gia cư công bằng cho giới chuyên môn và những người làm trong ngành xây dựng, nhấn mạnh các yêu cầu về kiến trúc của FHA và quy tắc xây dựng;
 • Hướng dẫn chủ nhà, cán bộ công chức, các nhà hoạch định chính sách và người thuê nhà về những tác động tiềm ẩn của chương trình “Chủ Nhà Có Trách Nhiệm”;
 • Nâng cao nhận thức của cộng đồng về FHA cũng như các vấn đề liên quan đến gia cư công bằng, thông qua các cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, các bài xã luận trên báo, và các phương tiện truyền thông địa phương;
 • Hòa giải và thương lượng;
 • Đại diện pháp lý.

Các Mục Tiêu Của Chương Trình Nhà Ở Công Bằng

 • Giúp tất cả các tầng lớp cư dân được bảo vệ có được các kỹ năng cần thiết để trở thành những người có khả năng tự vận động.
 • Đảm bảo chủ nhà và cơ quan quản lý nhà ở hiểu và tuân thủ FHA.
 • Bảo vệ chống lại các hành vi phân biệt đối xử.
 • Đảm bảo người khuyết tật biết cách đưa ra yêu cầu điều chỉnh hoặc thay đổi hợp lý đối với nhà ở của họ, hoặc tiện nghi do chủ nhà cung cấp.
 • Giúp mọi người nhận biết các hành vi phân biệt đối xử về nhà ở.
 • Giúp những người cảm thấy bị phân biệt đối xử nộp đơn khiếu nại hành vi phân biệt đối xử về nhà ở với Phòng Lao Động và Chống Phân Biệt Đối Xử Utah (UALD).
 • Thúc đẩy sự đa dạng trong việc bán hoặc cho thuê nhà ở.
 • Giảm các rào cản về nhà ở, việc làm và phương tiện đi lại cho người khuyết tật.
 • Tăng cường tiếp cận các cộng đồng thiểu số và thua thiệt.

 

Share

Languages