Nhà Tập Thể và Đạo Luật Gia Cư Công Bằng (FHA)

Fact Sheet
Updated: 11 months ago
Fair Housing

Đạo Luật Gia Cư Công Bằng

Đạo Luật Quyền Công Dân năm 1968, được biết đến nhiều hơn với tên gọi.

Đạo Luật Gia Cư Công Bằng (FHA), được ban hành để bảo vệ mọi người khỏi bị phân biệt đối xử trong các tình huống liên quan đến nhà ở. Đạo luật sửa đổi đã được thông qua vào năm 1989, mở rộng phạm vi của đạo luật ban đầu.

(42 U.S.C. § 3601 và cộng sự. Xem thêm Đạo Luật Gia Cư Công Bằng của Utah tại Đạo Luật Utah Ann. § 57-21-1 và cộng sự. Các tầng lớp cư dân được bảo vệ theo luật liên bang bao gồm các khía cạnh chủng tộc, màu da, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tình trạng gia đình , tôn giáo và khuyết tật. Pháp luật Utah cũng nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên khuynh hướng tình dục, bản dạng giới và nguồn thu nhập).

FHA nghiêm cấm:

  • hành vi phân biệt đối xử về nhà ở dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tình trạng gia đình và tình trạng khuyết tật.
  • các cơ quan chính phủ đưa ra các quyết định quy hoạch hoặc sử dụng đất có tính chất phân biệt đối xử với người khuyết tật.

Nhà Tập Thể

Mặc dù thuật ngữ”nhà tập thể” không được FHA định nghĩa cụ thể, nhưng thuật ngữ này thường đề cập đến chương trình nhà ở có cấu trúc dành cho những người khuyết tật không liên quan trong cộng đồng. Hầu hết nhà tập thể đều tuân theo các quy định của tiểu bang và các điều khoản cấp phép.

Không phải trong sân nhà tôi (NIMBY)

Sự phản đối của địa phương đối với nhà ở cộng đồng cho người khuyết tật đôi khi được gọi là”NIMBY”, là từ viết tắt của”not in my backyard – không phải trong sân nhà tôi”. Điều này phản ánh thái độ của các thành viên cộng đồng khi họ không muốn có một ngôi nhà tập thể nằm trong khu phố của họ.

Thái độ NIMBY là một rào cản lớn về nhà ở đối với nhiều người khuyết tật.

Theo FHA, việc một cơ quan chính quyền đưa ra các chính sách hoặc quyết định mang tính phân biệt đối xử giữa nhóm người khuyết tật với nhóm người không khuyết tật là bất hợp pháp. Việc từ chối cấp giấy phép sử dụng đất cho nhà tập thể dựa trên các dạng khuyết tật của những người đang sống hoặc sẽ sống tại nhà tập thể cũng là trái pháp luật. Chính sách bảo vệ này cũng áp dụng cho các giao ước.

Điều Chỉnh Hợp Lý

FHA yêu cầu các cơ quan chính quyền thực hiện các điều chỉnh hợp lý trong các chính sách/thủ tục quy hoạch và sử dụng đất nếu cần thực hiện điều chỉnh nhằm mang lại cơ hội bình đẳng cho người khuyết tật trong việc sử dụng và tận hưởng chỗ ở của họ. Do đó, mặc dù quy định quy hoạch áp dụng các hạn chế tương tự đối với nhà tập thể cũng như áp dụng đối với các nhóm người không liên quan khác, cơ quan chính quyền có thể được yêu cầu cung cấp điều chỉnh hợp lý đối với nhà tập thể cho người khuyết tật.

Không phải tất cả các điều chỉnh đều được coi là hợp lý. “Tính hợp lý” được xác định theo từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, nếu việc điều chỉnh theo yêu cầu tạo ra gánh nặng tài chính hoặc hành chính không đáng có đối với cơ quan chính quyền hoặc nếu việc điều chỉnh tạo ra thay đổi cơ bản trong đề án quy hoạch và sử dụng đất, điều chỉnh đó có thể không được coi là hợp lý. Những trường hợp ngoại lệ này hiếm khi được hỗ trợ.

Share

Languages